Protocollen & richtlijnen

Bij VTV werken wij met protocollen en richtlijnen. De meest recente versies zijn altijd op de kantoorlocaties beschikbaar en op te vragen bij uw consulent of bij de administratie. De protocollen kunnen u per mail of per post worden toegestuurd. (VTV Den Haag: 070-3051919; VTV Leiden: 071-5230800; VTV Delft: 015-2618648)

 1. Omgaan met medicatie van cliënten
 2. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 3. Protocol agressie en geweld VTV
 4. Protocol vermissing
 5. Regeling inzake vervoer cliënten
 6. Klachtregeling intern (voor medewerkers en vrijwilligers)
 7. Klachtenregeling extern (voor cliënten en deelnemers)
 8. Sponsoractiviteiten, fondsenwerving en PR-activiteiten
 9. Regeling vertrouwenspersoon (klik hier)

Omgaan met medicatie van cliënten
Bij VTV komen veel deelnemers die medicatie gebruiken. Soms komen er vragen over toediening van medicatie. Hiertoe ben je als vrijwilliger in principe niet bevoegd. Onze richtlijnen t.a.v. medicatie:

 • Medicatie wordt door de cliënten in eigen beheer meegenomen.
 • Het innemen van de medicatie is de eigen verantwoordelijkheid van de cliënten, dan wel van de ouder(s)/verzorger(s)/begeleider(s).
 • Vrijwilligers kunnen de cliënten eraan herinneren dat de medicatie ingenomen moet worden.
 • Medicatie toedienen is in principe niet toegestaan b.v. het rectaal toedienen van medicatie tegen epilepsie en het injecteren van insuline bij diabetes mag niet. Dit zijn risicovolle handelingen waarbij gezondheidsschade kan ontstaan, ook wel voorbehouden handelingen genoemd. Wel worden vrijwilligers in staat gesteld om eerste hulp te verlenen om in acute situaties verergering te voorkomen (denk hierbij aan het toedienen van Epipen bij ernstig allergische reacties of een neusspray bij epilepsie. Dit gaat altijd in overleg met ouder(s)/begeleider(s).
 • Wanneer de cliënt buiten bewustzijn is, is het belangrijk direct 112 te bellen.
 • Vraag bij calamiteiten of er iemand BHV (bedrijfshulpverlening) heeft.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Het handelen door VTV is er (pro)actief op gericht de mishandeling of het misbruik te beëindigen en het slachtoffer veilig te stellen. Met een protocol van Xtra biedt VTV haar consulenten, maar ook andere medewerkers en vrijwilligers een handleiding over de wijze waarop zij dienen te handelen wanneer er sprake is van (een vermoeden van) mishandeling of misbruik van of door een cliënt. De handleiding is vastgelegd in een stappenplan, dat van toepassing is in de volgende twee situaties:

 • Een cliënt is het (vermoedelijke) slachtoffer van mishandeling of misbruik.
 • Een cliënt is de (vermoedelijke) dader van mishandeling of misbruik.
 • Kern van het stappenplan is dat elke consulent, medewerker, vrijwilliger een interne meldingsplicht heeft en dat vervolgens in samenwerking met anderen bepaald wordt of en op welke wijze moet worden gehandeld.

Protocol agressie en geweld VTV
Medewerkers met cliëntcontacten worden soms geconfronteerd met tegen hen gerichte vormen van agressie en geweld, zowel fysiek als verbaal. Dit wordt niet getolereerd. De werkgever wil er alles aan doen om medewerkers te vrijwaren van agressie en geweld. Daarnaast verlangt de Arbowet dat de werkgever maatregelen neemt om de veiligheid van medewerkers zo goed mogelijk te waarborgen. De concrete maatregelen zijn opgenomen in het protocol ‘Agressie en Geweld’.

Protocol vermissing
Om vermissing te voorkomen neemt het VTV preventief maatregelen die zijn omschreven in het protocol vermissing. Hierin staan ook de stappen beschreven wat te doen als vermissing een feit is.

Regeling inzake vervoer cliënten
Bij VTV geldt dat een medewerker, vrijwilliger of stagiair met een geldig rijbewijs per kalenderjaar toestemming kan verkrijgen van de manager voor het vervoeren van cliënten in eigen auto waarvoor zowel een geldende WA-verzekering als een geldende ongevallen-inzittendenverzekering is afgesloten. De manager is ervoor verantwoordelijk dat het vervoer op een verantwoorde wijze gebeurt, onder meer blijkend uit voldoende begeleiding en geldige papieren.

Klachtenregeling intern
Xtra heeft een klachtenregeling voor medewerkers/vrijwilligers. Het doel hiervan is het recht geven aan de individuele werknemer/vrijwilliger om bij MEE/VTV schriftelijk of mondeling een klacht over de arbeidssituatie in te dienen.

Klachtenregeling extern
Xtra heeft een klachtregeling voor cliënten/deelnemers tegen MEE/VTV medewerkers. Het uitgangspunt is om eerst de klacht te bespreken met consulent/vrijwilliger en/of manager met als doel de klacht op te lossen.

Sponsoractiviteiten, fondsenwerving en PR-activiteiten
VTV maakt gebruik van de medewerkers Communicatie (onderdeel van afdeling Ontwikkeling) van MEE. Deze afdeling ondersteunt medewerkers van VTV in de PR-activiteiten. De medewerkers van VTV zijn actief op het gebied van fonds- en sponsorwerving onder eindverantwoordelijkheid van de manager. Elke benadering van een sponsor moet op officieel VTV-papier en kan aangevuld worden met PR-materiaal van VTV. Alle aanvragen worden ondertekend door de manager. Vrijwilligers zijn zeer welkom om ideeën en/of sponsors aan te dragen. In overleg met de consulenten kan een traject uitgezet worden.