Steun ons

VTV is een stichting zonder winstoogmerk. Alle gelden komen ten goede aan de activiteiten voor de deelnemers na aftrek van de noodzakelijke kosten. De inkomsten van VTV bestaan uit subsidies, fondsen, de deelnemersbijdragen en donaties. Steun, in welke vorm dan ook, is altijd welkom.

Subsidie en fondsen
VTV ontvangt subsidies en steun van diverse fondsen zoals:

 • Handicap.NL
 • Oranje Fonds
 • FNO Klein Geluk
 • Stichting Theodora Boasson
 • Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
 • Ars Donandi
 • Fonds van NRC Handelsbladlezers
 • Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland
 • Stichting Physico
 • Stichting SFO
 • Rabobank Leiden – Katwijk Coöperatiefonds
 • Fonds1818
 • Haags Groene Kruis Fonds
 • Stichting Welzijnsfonds ‘WF’
 • H.L. Drucker Fonds
 • Stichting Vrienden van Xtra
 • Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds
 • CultuurSchakel
 • Rabobank Stimuleringsfonds Regio Den Haag
 • Elise Mathilde Fonds
 • Stichting Zorg en Zekerheid
 • Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Deelnemersbijdrage
Deelnemers aan de groepsactiviteiten betalen een jaarlijkse contributie. Daarnaast rekent VTV een zo laag mogelijke vergoeding per activiteit.

Donaties
Met alleen de subsidies, fondsen en deelnemersbijdragen zijn we er helaas nog niet. Extra steun is nodig om een breed aanbod aan activiteiten te kunnen blijven leveren. Steun van het bedrijfsleven, maar ook van particulieren. Wilt u een financiële bijdrage leveren of uw diensten aanbieden (denk hierbij aan het leveren van ruimte, materiaal of mankracht)? Uw ondersteuning is van harte welkom!

Schenken met belastingvoordeel
VTV is onderdeel van MEE en beschikt daarmee over een ANBI status van de Belastingdienst. Dit betekent dat VTV een Algemeen Nut Beogende Instelling (Goed Doel) is en dat een schenking aftrekbaar is van de belasting. Voor meer informatie over de ANBI status kunt u terecht bij de Belastingdienst of ANBI.

Nalatenschap
In een testament kunt u vastleggen aan wie u uw bezit wilt nalaten, u kiest zelf de hoogte van het bedrag. Het testament stelt u op met een notaris. U kunt VTV opnemen met een erfstelling of een legaat.

 1. Erfstelling. U kunt VTV erfgenaam maken. Hiermee krijgt VTV het recht op uw nalatenschap. Het is mogelijk om meerdere personen of goede doelen op te nemen in uw testament. In het geval van erfstelling wordt de nalatenschap verdeeld.
 2. Legaat. Een legaat is een vastgesteld bedrag of concreet bezit. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament.